Tietosuoja

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14, 30 artikla)

Tietosuojailmoitus                                                                                                                               5.6.2020

1. Tutkimuksessa Taide, ekologia ja ihmisen monimuotoinen luontosuhde – kohti yhteistä tulevaisuutta käsiteltävät henkilötiedot

Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti/työ/koulutus.

Kyselyvastauksia kerätään ilmoittautumisen yhteydessä tehtävässä luontosuhdekyselyssä sekä elokuvanäytösten, työpajojen ja ääniteoksen tarkastelun yhteydessä tehtävissä kyselyissä. Kaikki kyselyt ovat nettipohjaisia. Lisäksi osallistujilta kerätään tietoa yksilöhaastatteluilla, jotka tehdään joko kasvokkain tai puhelimitse. Tutkimuksen eri osa-alueilla tehdään tutkijoiden taholta kirjallisia sekä ääni-, kuva- ja videotallenteita sekä kerätään osallistujien itsensä tuottamaa aineistoa. Osallistujilla on mahdollisuus vastata kyselyihin kirjallisesti sekä myös halutessaan kuvilla tai ääni-/videotallenteilla.

Tutkimuksessa kerättyä aineistoa käytetään tieteellisen tutkimuksen ja aiheesta mahdollisesti kirjoitettavien populaarimpien julkaisujen lähteenä. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus julkaista, esittää ja hyödyntää kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa sekä kongressi- ja seminaariesityksissä. Soveltuvilta osin aineistoa saatetaan käyttää myös opetustarkoituksessa. Tutkimukseen osallistuvat luovuttavat käyttöoikeuden mukaan lukien muokkaus ja edelleen luovutusoikeuden tutkimuksessa tuottamaansa kuva-, ääni- ja videoaineistoon edellä kuvatussa käyttötarkoituksessa. Tutkimusaineistoa ei hyödynnetä kaupallisesti.

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu tutkimuksen verkkosivulla ja tutkittavalle on annettu suora linkki sähköisellä kyselylomakkeella näihin tietoihin.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa

Käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ja se on oikeasuhtaista, sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojalaki 4.1 § 3-kohta)

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain historiallista/ tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten (tilastointi) sekä muutoinkin toimitaan niin, että Sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

Tunnistettavuuden poistaminen

Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja)

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Henkilötietoja säilytetään käyttäjätunnuksella ja salasanalla varustetulla verkkoasemalla, jonne ainoastaan hankkeen tutkijoilla on pääsy. Aineiston perustamisvaiheessa tutkittaville perustetaan koodi, jonka avulla aineisto voidaan yhdistää henkilötietoihin. Koodiavain säilytetään tietoturvallisesti erillään aineistosta siten, että osallistujia ei ole mahdollista tunnistaa tutkimustuloksista ja julkaisuista.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri anonymisoidaan eli kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen henkilötietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja.

Rekisterinpitäjä ja tutkimuksen tekijät

Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on:

Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja(at)jyu.fi, puh. 040 805 3297.

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Kaisa Hiltunen, puh. 0400 613196, sähköposti: kaisa.e.hiltunen(at)jyu.fi, Musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitos, Seminaarinkatu 15, PL 34, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Yhteyshenkilöt: Kaisa Hiltunen, puh. 0400 613196, sähköposti: kaisa.e.hiltunen(at)jyu.fi, Musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitos, Seminaarinkatu 15, PL 34, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Jenna Purhonen, puh. 044 2599515, sähköposti: jenna.e.i.purhonen(at)jyu.fi

Tutkimuksen suorittajat: Heidi Björklund, Kaisa Hiltunen, Aino Nurmesjärvi, Jenna Purhonen, Minna Rainio, Nina Sääskilahti, Antti Vallius

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), huone C 140.

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Jyväskylän yliopistolle: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi

Siirry sivun alkuun